СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Клон Автоматизация


Клон „Автоматизация“ на „Старт инженеринг“ АД е специализиран да извършва пълен инженеринг в областта на индустриалната автоматизация. Благодарение на дългогодишния си опит в тази област (изпълнени над 50 проекта за последните 15 години в Енергетиката, Металургията, Химическата, Нефтохимическата, Фармацевтичната, Целулозно-хартиената промишленост и др.), както и на екипа си, състоящ се от опитни в тази област специалисти, отдела е в състояние да предложи на потребителите качествени комплексни услуги.

Инженерингови дейности:

 • Проучвателни работи и изготвяне на идейни/технически проекти;
 • Детайлно проектиране, включително Приложно Програмно Осигуряване - Разработка на Работни проекти в съответствие с Техническите задания, норми за проектиране в България, регулаторни документи (закони, наредби, методики и други български официални нормативни документи и документи на Европейския съюз);
 • Избор и доставка на апаратура:
  • Системи за управление (DCS, SCADA) на водещи световни производители;
  • Програмируеми логически контролери (PLC);
  • Системи за Непрекъснат Емисионен Мониторинг (CEMS);
  • КИП апаратура (включително широка гама прибори и системи за аналитични измервания), спирателна и регулираща арматура, изпълнителни механизми и др.
  • Други специфични за приложенията технически средства.
 • Монтажни работи - Специализиран монтаж на доставяните системи, оборудване и апаратура;
 • Пусково-наладъчни и внедрителски работи
  • Системни тестове;
  • Изпитание и проверка на апаратурата на място;
  • Проверка и настройки на отделните модули и елементи на системите;
  • Комплексна проверка на функциите след пускане на системите в експлоатация:
  • Функционални тестове в нормален режим;
  • Функционални тестове при специални и гранични режими;
  • Провеждане на комплексни изпитания и предаване в редовна експлоатация;
  • Оптимизация на функциите на системите за управление.
 • Обучение на персонала и изготвяне на инструкции за експлоатация;
 • Сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Някои по-значими проекти и дейности на клон Автоматизация през последните няколко години:

Старт Инженеринг АД - клон Автоматизация
Старт Инженеринг АД - клон Автоматизация
Старт Инженеринг АД - клон Автоматизация
Старт Инженеринг АД - клон Автоматизация
 • КИП и А в ТЕЦ – Топлофикация – Перник, ТЕЦ в Лукойл Нефтохим Бургас, ТЕЦ „Марица Изток 1“ – AES-3C (като подизпълнител на АЛСТОМ) и др.;
 • КИП и А във ВЕЦ – ВЕЦ „Топлика, МВЕЦ „Туфча 1,2 и 4“, ВЕЦ „Пирин “, ВЕЦ „Стара Загора“, ВЕЦ „Тъжа“ и др.;
 • КИП и А в Пречиствателни Станции за Отпадни Води (ПСОВ) – ПСОВ „Кубратово“ – София, ПСОВ „Русе“, ПСОВ „Шумен“ и др.;
 • Системи за Непрекъсна Емисионен Мониторинг (CEMS):
  • Успешно внедрени повече от 58 системи в 47 различни обекти/инсталации в България;
  • Дейности: Проектиране, Доставка на апаратура, Монтаж, Пусково-наладъчни работи, обучение и сервизно обслужване;
  • Апаратура: Газ-анализаторни системи, измервателна апаратура, PLC – от АВВ, Измервания на прах и разход – от DURAG.
 • Реализирани повече от 27 различни проекти (предимно в целулозно-хартиената промишленист и в енергетиката) в страни като Великобритания, Франция, Финландия, Холандия, Гърция, Турция и др. като подизпълнител на VALMET Automation (преди - METSO) включващи разработка на Приложно Програмно Осигуряване, Заводски Приемателни Тестове (FAT), Пусково-наладъчни и внедрителски работи.

Дългогодишно сътрудничество с водещи фирми:

ABB:

 • КИП - Договор с АВВ - Германия за продажба и сервизно обслужване (в България) на пълния обем измервателна апаратура, произвеждана в заводите на АББ в Германия, Италия, Англия, САЩ.
 • Системи за Автоматизация - Дългогодишно сътрудничество с АВВ - България за доставка на апаратура (PLC, DCS) за проекти и обекти в България. Договор с АВВ - Австрия за участие в проектиране, разработване на Приложно Програмно Осигуряване, Пусково-наладъчни и внедрителски работи за обекти в трети страни.
 • Системи за Непрекъснат Емисионен Мониторинг (CEMS) - Договор с АББ - Германия за продажба, монтаж, внедряване, сервизно обслужване, консултантска дейност на произвежданите в заводите на АББ в Германия и САЩ газ-анализаторни системи и апаратура.

VALMET Automation:

 • Системи за Автоматизация
  Договор с “METSO Automation” - Финландия (подписан 2007 г. и актуализиран 2016 г. с VALMET Automation) за участие в проектиране, разработване на Приложно Програмно Осигуряване, Пусково-наладъчни и внедрителски Работи.
  Успешно изпълнени повече от 27 проекта основно в Европа в резлични отрасли като Енергетика, Целулозно Хартиена промишленост и др.
 • Сътрудничество с представителството на VALMET Automation в България за обекти в страната.

DURAG GROUP:Договор с DURAG Group - Германия за продажба, монтаж, внедряване, сервизно обслужване, консултантска дейност и др. на:

 • Системи за Непрекъснат Емисионен Мониторинг (CEMS) - предимно за измерване съдържание на прах и разход на димни газове;
 • Видеокамери с термография - предимно за приложения в ТЕЦ, циментова промишленост, рафинерии и др.
 • Емисионни калкулатори - специализирани системи за обработка на данни за емисионен мониторинг;
 • Апаратура за горивна автоматика - сензори за пламък, управляващи блокове, запалителни системи и др.
 • Системи за изгаряне на отпадни газове в рафинерии, пречиствателни станции и др.

Compressor Control Corporation (CCC):

Партньорско споразумение за инженерингови услуги – хардуер/софтуер/системи и продукти на ССС (включително подобрения, модернизация, доставка на резервни части, поддръжка и др.) за територията на България.
Управление на турбомашини – доставка и внедряване

Други:

Дългогодишно сътрудничество с водещи фирми (SIEMENS, ALSTOM Power, FESTO България, YOKOGAWA, ЕХНАТОН, ВиВ ИЗОМАТИК и др. за различни проекти, обекти, оферти и др.