СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!
 

ПСОВ Пещера

 • Държава: България
 • Клиент: ...
 • Период: 2015
 • Статус: Завършен
 • Дейности: Цялостен инженеринг, Проектиране, Пусково-наладъчни дейности, Вентилация и климатизация, Системи за управление

През 2015г. екипите на Старт Инженеринг АД успешно завършват участието си по редица индустриални и инфраструктурни обекти, в това число и две изключително модерни инсталации на пречиствателните станции ПСОВ Пещера и ПСОВ Карлово, както и помпена станция Видин.

Пречиствателната станция за отпадни води в град Пещера включва изграждане, оборудване и пускане в ескплоатация, като новата ПСОВ ще поеме натоварвания от 25 000 еквивалент жители. Към Пречиствателната станция са изградени, оборудвани и пусната в ескплоатация помпена и компресорна станция, съоръжение за машинно обезводняване на утайката, пясъкоуловител и разделителен обект, комбинирани съоръжения за биологично пречистване, утайкоуплътнител, филтрация и дезинфекция, химично коагулиране на фосфора, тръбни връзки и електро и управляваща система.

В обхвата на дейност на Старт Инженеринг АД попада системата за контрол и управление, която е изградена йерархично на три нива:

 • първо ниво обхваща контролно-измервателните прибори (КИП), осигуряващи контрол на технологичните параметри, бутониерите за местно ръчно включване/изключване на съоръженията и аварийните стопове, в това число и устройствата за следене състоянието на ел. двигателите на съоръженията (прегряване, рязко претоварване по ток) чрез вградени в тях сензори и външни устройства за формиране на унифицирани аварийни сигнали;
 • второ ниво обхваща център за управление на двигателите (МСС). Той осъществява приемане на информацията от КИП, реализиране на заложените алгоритми за управление, извеждане на управляващи въздействия върху двигателите на съоръженията. Системата е базирана на програмируем логически контролер (PLC), като в МСС е предвиден интерфейс „човек –машина” чрез операторски тъч панел (ТР) за извеждане на информация както и за приемане на задания и команди от оператор;
 • трето ниво на управление се реализира от система за събиране, управление и архивиране на данните от обекта (SCADA). За ПСОВ – гр. Пещера SCADA се реализира от персонален компютър, с пълна функционалност, разположен в централен диспечерски пункт (ЦДП) в административната сграда, позволяващ денонощно наблюдение на работата на МСС и на цялата станция. В помощ на оператора в ЦДП ще бъде и цветна мнемосхема на съоръженията за състоянието им, която ще се извежда на 27” екран или лаптоп.

Връзката между МСС и SCADA е двустранна по Ethernet комуникация и позволява извеждане на команди към съоръжения, формиране на задания към PLC от оператор в ЦДП. Върху мониторите на РС ще се извеждат динамични екрани за състоянието на технологичните системи на МСС. Данните за всички основни технологични параметри се архивират в база данни. Извежда се и дневник на събитията за работата на съоръженията и справка за аварийните събития. Осъществява се печат  на извежданите доклади. Външен хард диск резервира архивните данни на системата.

За МСС е избран като PLC (програмируем логически контролер) Simatic S7-300 със CPU 317-2 PN/DP. Всички входове и изходи на PLC са оптически изолирани, като цифровите входни и управляващите сигнали са с 24VDC, а аналоговите са 4-20mA. Предвижда се и операторски тъч панел ТР700, който е свързан към PLC – през него ще могат да се въвеждат задания на параметри и времеви интервали. Предвижда се и непрекъсваем захранващ блок UPS за поддържане на работата на PLC дори в аварийни условия.

Всички изброени системи за мониторинг и управление са базирани на най-модерните към момента технологии, за работата с които Старт Инженеринг АД има пълна акредитация и натрупан ноу-хау на изключително високо ниво, които ще бъдат прилагани и при работата по много други водещи обекти, както в страната, така и в чужбина.

 • Рейтинг:
  (4 гласа)
 • Прочетена 6932 пъти
 • размер на шрифта намалете шрифта увеличете размера на шрифта
 • Печат
 • Е-мейл