СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

Вашият партньор - вчера, днес и утре!

Политика по ЗБУТ

 

Ръководството на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД осъзнава, че декларирането и прилагането на ясна Политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , поддържана от целия персонал, е неразделна част от цялостната Система за Управление на Дружеството.

Определянето на мерките за непрекъснато подобряване на Системата в частта и за безопасността и здравето при работа са насочени към запазване на живота, здравето и работоспособността на персонала, повишаване на неговото благополучие и удовлетвореност.

За реализиране на концепцията на Системата Ръководството прилага следните основни принципи при осъществяване на дейността си:

 1. На база на изготвената оценка на риска и в съответствие с рисковете и опасностите за здравето, Ръководството на Дружеството поддържа и прилага ясна Политика, доведена до знанието на всички служители, която е на разположение на всички заинтересовани страни.
 2. Прилаганата единна политика за превантивност обхваща технологичните регламенти, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения.
 3. Провежда превантивна дейност за овладяване и намаляване на риска за осигуряване на безопасни условия на работа.
 4. Съответствието и спазването на изискванията на действащите в страната закони и разпоредби в областта на безопасността и здравето при работа като минимум, както и на доброволно поетите ангажименти и програми са основа за добро възприемане на Дружеството от всички заинтересовани страни.
 5. Обезпечава необходимите за изпълнението на поставените цели и задачи по здравословни и безопасни условия на труд ресурси и е приоритет на всички нива на Дружеството.
 6. За да отговаря адекватно на изискванията за комуникация, Ръководството на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД гарантира консултирането с работещите и техните представители и насърчава активното участие на всички членове на колектива във всички етапи от прилагане на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
 7. Всеки член на колектива на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е задължен да полага грижи и е отговорен за своето и на колегите си здраве и безопасност с оглед ефекта от действията му при работа.
 8. Ръководството на Дружеството поема ангажимента да поощрява включването и ангажирането на всеки член на колектива в предлагането и осъществяването на дейности за предотвратяване на потенциални опасности.
 9. Осигурява подходящо обучение за повишаване на квалификация и умения, необходими за изпълнение на конкретните задължения и отговорности и е основна цел на Ръководството на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД.
 10. Ръководството на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД поема ангажимента да поддържа Политиката, така че тя да е адекватна и подходяща за прилагане в дейностите на Дружеството.

Висшето Ръководство на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е убедено, че прилагането на основните принципи на Политиката за здравословни и безопасни условия на труд и постоянната грижа за хората ще повишат доверието и подобрят имиджа на фирмата.

Следвайки основните цели за:

 • Постоянно и прогресивно подобряване безопасността и здравето при работа, минимизиране на случаите на трудови злополуки, професионални заболявания и аварии;
 • Запазване на устойчива работоспособност на работещите, профилактика на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;
 • Използване на личните предпазни средства;
 • Обучение на персонала на всички нива за придобиване култура на безопасност при работа.

Ръководството на фирмата се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, която периодично веднъж годишно ще се оценява за адекватност и пригодност.